Política de Protección de datos


1.     RESPONSABLE

A.     Datos de contacto do Responsable
O responsable dos datos solicitados mediante esta web é CONSORCIO EDITORIAL  GALEGO, S.A con dirección Avda. da Estación, Nº 25, 36812, REDONDELA ( PONTEVEDRA) E CIF A36424919. Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte Email administracion@coegal.com ou no teléfono 986405051

B.     Identidade e datos de contacto do representante BEATRIZ MAGALLANES MOREIRA

2.     FINALIDADE

A.     Descrición ampliada dos fins do tratamento
Publicidade e prospección comercial
Comercio electrónico
Xestións de solicitudes

B.     Prazos ou criterios de conservación dos datos
Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigacións legais esixidas.
Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicables.

C.     Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada
Os datos recolleitos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

3.     LEXITIMACIÓN

A.     Lexislación aplicable
A lexislación aplicada é o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do 27 de abril de 2016 así como a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

B.     Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obrigación legal, interese público ou interese público ou interese lexítimo
Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.
Art. 6, apartado 1 letra  b. Que considera a execución dun contrato como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

C.     Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo
Non está obrigado a facilitarnos os datos, con todo, será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

4.     DESTINATARIOS

A.     Destinatarios
Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, Administración pública con competencia na materia

B.     Destinatarios específicos
Non existen

C.     Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables Non existen.

D.     Transferencias internacionais         

5.     DEREITOS

A.     Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento
O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a AVDA. DA ESTACIÓN, Nº 25, 36812, REDONDELA ( PONTEVEDRA). O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a AVDA. DA ESTACIÓN, Nº 25, 36812, REDONDELA ( PONTEVEDRA).

B.     Dereito a retirar o Consentimento prestado
O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a AVDA. DA ESTACIÓN, Nº 25, 36812, REDONDELA (PONTEVEDRA).

C.     Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control
O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle..

6.     PROCEDENCIA

A.     Información detallada da orixe dos datos
Facilitados polo propio interesado

B.     Categorías de datos que se tratan
Nome E Apelidos
Enderezo
Teléfono
NIF/DNI/NIE
Email